Användarregister – dataskyddsbeskrivning

1. Personuppgiftsansvarig

SLP Group Oy (FO-nummer: 2485076-3)
Östersjögatan 1
00180 Helsingfors

Den registrerade ska kontakta SLP Group Oy:s kundservice i alla frågor som gäller behandling av personuppgifter och i situationer som gäller registrerades användning av sina rättigheter.

SLP Groups Oy:s kundservice e-postadress:  eller postadress:

SLP Group Oy/Dataskydd
Östersjögatan 1
00180 Helsingfors

2. Syfte och rättsliga grunder för behandlingen av personuppgifter

 • Personuppgifter behandlas för att upprätthålla, sköta, analysera och utveckla kundrelationen, exempelvis för att:
 • Upprätthålla användardata
 • Utföra uppdrag som användare gett mandat till, såsom att skicka fakturor, betala löner, hantera försäkringsärenden, indrivning
 • Kundundersökningar, exempelvis enkäter om kundtillfredsställelse
 • För att sköta förpliktelser som grundar sig på lag och myndighetsbeslut och -anvisningar, såsom skatteärenden.

Behandlingen av personuppgifter baseras på avtal eller SLP Group Ab:s berättigade intresse. Personuppgifter kan också användas för marknadsföring av SLP Group Ab om inte användaren har förbjudit användningen av hans eller hennes data för direktmarknadsföring. Användare kan profileras och personuppgifter kan användas för att göra beslut grundade på automatisk behandling av data, till exempel riktat tillhandahållande av tilläggstjänster.

3. Datainnehållet i registret

 • I registret sparas följande uppgifter:
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress)
 • Ålder
 • Kön
 • Yrke
 • Personbeteckning
 • Information gällande beskattning
 • Eventuell information om utmätning
 • Information relaterad till utbetalning av lön
 • Information relaterad till kundrelationen, såsom information om uppdrag som kunden har gett mandat till
 • Identifieringsinformation och tekniska användardata som behövs för att använda tjänsten, till exempel upptagningar av telefonsamtal till kundtjänsten, cookies och logguppgifter
 • Nationalitet och information om arbetstillstånd vid behov
 • Kopia av identitetsbevis vid behov

 4. Regelbundna informationskällor

Vi samlar personuppgifter huvudsakligen från den registrerade användaren själv. Information samlas och uppdateras också från myndigheter som erbjuder tjänster som gäller personuppgifter.

5. Utlämnande av information

Personuppgifter lämnas till tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter på uppdrag av SLP Group Ab i enlighet med sekretessplikten och dataskyddsförpliktelser i avtalet.
Personuppgifter kan också inom de gränser som är tillåtna och krävs enligt gällande lag lämnas till exempel till myndigheter som har rätt att få tillgång till informationen.

6. Internationella dataöverföringar

Data överförs inom dataskyddsförordningens gränser till företag i USA som producerar tjänster för SLP Group Ab. Våra tjänsteleverantörer är bundna att följa regler enligt det s.k. Privacy Shield-avtalet mellan USA och EU, vilket säkerställer en tillräcklig nivå på dataskyddet. Tredje part har inte rätt att använda uppgifterna för egna ändamål.

7. Lagringstid för personuppgifter

Personuppgifter ska lagras så länge de är nödvändiga i det syfte de samlades in för. Personuppgifter får lagras i högst 10 år från användarens senaste aktivitet, såvida inte den registrerade har dragit tillbaka sitt eventuella samtycke. Personuppgifter kan lagras under en längre period om detta är nödvändigt för att uppfylla en förpliktelse som är lagstadgad eller bestämts av en annan myndighet, exempelvis förpliktelser enligt bokföringslagen.

8. Registerskydd

Registret lagras på en säker server som endast den personuppgiftsansvariga och tekniska administratörer som godkänts av den personuppgiftsansvariga har tillgång till.

9. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att be den personuppgiftsansvariga om tillgång till sina personuppgifter, rätt att begära rättelse av personuppgifterna, rätt att begära begränsning av behandlingen av personuppgifterna eller radering av personuppgifterna samt rätt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Den registrerade har också rätt att erhålla de personuppgifter han eller hon har gett i en allmänt använd, maskinellt läsbar form och rätt att överföra denna information till en annan personuppgiftsansvarig. Om det är tekniskt möjligt har den registrerade rätt att få personuppgifter överförda direkt från den personuppgiftsansvariga till en annan personuppgiftsansvarig.

10. Rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten om SLP Group Ab inte har följt gällande lagstiftning om dataskydd i sin verksamhet.