1. Rekisterinpitäjä

SPL Company Oy (Y-tunnus: 2871479-3)
Itämerenkatu 1
00180 Helsinki

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä SPL Company Oy:n asiakaspalveluun kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa.

SPL Company Oy:n asiakaspalvelu
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@ukko.fi
tai postitse:

SPL Company Oy / Tietosuoja
Itämerenkatu 1
00180 Helsinki

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Henkilötietoja käsitellään:
• lain sallimissa puitteissa palveluidemme markkinointiin ja suoramarkkinointiin
• viestinnän parantamiseksi ja potentiaalisten asiakkaiden tunnistamiseksi
• yhteydenottopyyntöjen käsittelyyn ja niihin vastaamiseen
• mielipide- tai markkinatutkimuksiin
• palvelumme käytön seurantaan

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai SPL Company Oy:n oikeutettuun etuun markkinoida ja viestiä palveluistaan rekisteröidyille.

Käyttäjiä profiloidaan ja henkilötietojen perusteella voidaan tehdä automaattiseen käsittelyyn perustuvia päätöksiä. Automaattista profilointia käytetään asiakastarpeen tunnistamiseen ja viestinnän kohdistamiseen.

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:
• Nimi
• Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
• Ikä
• Sukupuoli
• Ammatti
• Muut tiedot koskien rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä
• IP-osoite
• Rekisteröidyn aktiviteetteihin perustuvat tiedot, kuten avatut markkinointiviestit ja vastaukset kyselyihin
• Asiointiin liittyvät tarpeelliset tunniste- ja tekniset tiedot, kuten asiakaspalvelun puhelutaltiot ja evästeet
• Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

 4. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään käyttäjän rekisteröityessä palveluun tai osallistuessa SPL Company Oy:n järjestämiin markkinointikampanjoihin ja -tapahtumiin.
Tietoja kerätään myös julkisista, yleisesti saatavilla olevista lähteistä sekä ulkopuolisten palveluntarjoajien pitämistä rekistereistä. Esimerkiksi internetin julkisista tietolähteistä.

5. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja luovutetaan palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja SPL Company Oy:n lukuun salassapitovelvollisuuden ja sopimuksen tietosuojavelvoitteiden mukaisesti.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaistahoille, joilla on oikeus tietojen saantiin.

6. Kansainväliset tiedonsiirrot

Tietoja siirretään tietosuoja-asetuksen rajoissa Yhdysvalloissa sijaitseville SPL Company Oy:lle palveluja tuottaville yrityksille. Palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen ns. Privacy Shield -sopimukseen perustuvia sääntöjä, joilla taataan riittävä tietosuojan taso. Kolmansilla osapuolilla ei ole oikeutta käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niiden käsittely on tarpeen kerättyjen henkilötietojen käyttötarkoituksia varten enintään 10 vuoden ajan henkilön viimeisestä käyttötapahtumasta, ellei rekisteröity ole peruuttanut mahdollisesti antamaansa suostumusta. Henkilötietoja voidaan säilyttää pidemmän aikaa, mikäli tämä on tarpeen lainsäädännön tai muun viranomaislähteen määräämän velvoitteen täyttämiseksi.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella, jonne pääsy on ainoastaan rekisterinpitäjällä ja rekisterinpitäjän valtuuttamilla teknisillä ylläpitäjillä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin, oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisemista, käsittelyn rajoittamista tai henkilötietojen poistamista ja oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

Rekisteröidyllä on myös oikeus saada antamansa, häntä koskevat henkilötiedot yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Jos se on teknisesti mahdollista, rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle.

10. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli SPL Company Oy ei ole toiminnassaan noudattanut soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.