Työtapaturmavakuutus

31.7.2012

Työtapaturmavakuutus on sellainen lakisääteinen vakuutusjärjestelmä, joka turvaa ansiotyössä olevan asemaa tapaturman hetkellä. Samainen vakuutus antaa turvaa myös tietyissä ammattitautitapauksissa. Työtapaturmavakuutuksia hoitavat yksityiset vakuutusyhtiöt, mutta työnantaja voi päättää, mistä vakuutusyhtiöstä se ostaa vakuutuksensa.

Mitä työtapaturmavakuutus korvaa?

Työtapaturmavakuutus korvaa nimensä mukaisesti työtapaturmista aiheutuneita menetyksiä. Työtapaturmaksi puolestaan määritellään tilanne, jossa vamma tai sairaus on aiheutunut työpäivän aikana sattuneessa tilanteessa.

Työtapaturmavakuutuksilla katetaan myös ammattitaudin jälkeen aiheutuneita haittoja. Ammattitaudiksi luetaan sellainen sairaus, jonka voidaan katsoa johtuneen työtilanteissa aiheutuneesta altistuksesta, joka voi olla peräisin fysikaalisista, kemiallisista tai biologisista tekijöistä peräisin.

Työtapaturmavakuutus korvaa niin ansionmenetyksiä kuin sairaudenhoidosta aiheutuneita kulujakin. Pysyvistä haitoista maksetaan haittakorvaus sen mukaan ja myös kuntoutukseen saa sen avulla tukea. Jos tapaturma tai ammattitauti johtaa työntekijän kuolemaan, maksetaan työtapaturmavakuutuksen nojalla perhe-eläkettä ja hautausapua.

Työtapaturmavakuutus tarkemmin

Työtapaturmavakuutuksen ansionmenetyskorvauksia maksetaan päivärahana ja tapaturmaeläkkeenä. Näiden tarkoituksena on turvata toimeentuloa silloin, kun työssä käyminen on estynyt. Suurin osa Suomessa sattuneista työtapaturmista johtaa ansionmenetyskorvauksiin, joiden kesto on suhteellisen lyhytaikainen.

Kustannusten korvauksiin liittyvät kaikki työtapaturmasta tai ammattitaudista aiheutuneet sairaudenhoitokulut. Näin ollen sairaanhoitokulut, tutkimuskulut, kodinhoidon lisäkustannukset, haittalisä, vaatelisä opaskoiralisä, fysikaalinen hoito sekä esimerkiksi rikkoutuneet silmälasit katsotaan työtapaturmavakuutuksesta korvattaviksi, silloin kun näiden taustalla on työtapaturma tai ammattitauti.

Pysyvästä haitasta maksettava korvaus maksetaan erillisen taulukon mukaan haitta-asteen perusteella ja kuntoutukseen johtaneesta tapaturmasta johtuen maksetaan kuntoutuskustannukset sekä ansionmenetys kuntoutuksen ajalta. Kuten jo todettua, kuolemaan johtanut työtapaturma tai ammattitauti, johtaa tilanteeseen, jossa kuolleen perheelle maksetaan perhe-eläkettä sekä hautausapua.

Korvauksen hakeminen

Koska työtapaturmavakuutus on työnantajan ottama vakuutus, tulee tapaturmahetkellä tai ammattitautia epäillessä olla ensin yhteydessä tähän tahoon. Ilmoitus vakuutusyhtiölle tehdään sitten erityisellä lomakkeella.

Voit tutustua työtapaturmavakuutuksen ehtoihin tarkemmin, esimerkiksi IF:n sivuilla: Työtapaturmavakuutus.