Arvioitu lukuaika: 6 minuuttia

Yrittäjän toimeksiantosopimus, ole hyvä!

Toimeksiantosopimus-iloinen-mies

Kuinka laaditaan kevytyrittäjän tai toiminimiyrittäjän toimeksiantosopimus? Olemme saaneet yrittäjiltämme valtavasti palautetta siitä, että sen tekeminen toimeksiantajan kanssa on haastavaa, ja kuinka paljon erilaisia seikkoja siinä on huomioitava.

Olemme samaa mieltä! Siksi laadimmekin  avuksi valmiita toimeksiantosopimuspohjia.

Toimeksiantosopimus tarkoittaa lyhyesti sopimusta, jossa yritys ostaa toiselta yritykseltä tietyn tehtävän, palvelun tai palvelukokonaisuuden. Tyypillisiä toimeksiantosopimuksia voi olla esimerkiksi konsultaatio- ja huoltosopimukset.

Toimeksiantosopimus voidaan tehdä kirjallisesti tai sähköisesti. Sopimus on kuitenkin tehtävä niin, ettei sopimusehtoja voi toinen osapuoli jälkikäteen yksipuolisesti muokata. Sopimusta voidaan kuitenkin muuttaa yhteisellä sopimuksella, joka kannattaa myös tehdä kirjallisesti.

Laatimamme toimeksiantosopimuspohja on tarkka ja siksi monisivuinen; pohja on koitettu laatia niin, että se sopisi mahdollisimman monelle eri alalle ja erilaisiin toimeksiantoihin. Eri aloilla on kuitenkin tarve sopia erilaisista asioista, joten täysin yleispätevää sopimusmallia ei ole edes olemassa. UKKO.fi:n laatimaa sopimuspohjaa voi tietysti tarvittaessa muokata niin, että se parhaiten sopii omaan tilanteeseen.

Vaikka olemme luoneet käyttäjillemme tämän ilmaisen ja käytännöllisen työkalun sopimuksien luomiseen, UKKO.fi ei ole osapuolena kevytyrittäjien toimeksiantosopimuksissa.

UKKO.fi tarjoaa ilmaiset toimeksiantosopimuspohjat käyttöösi!

Lataa Toiminimen toimeksiantosopimus-pohja PDF-tiedostona vapaaseen käyttöön tästä.

Lataa Kevytyrittäjän toimeksiantosopimus-pohja PDF-tiedostona vapaaseen käyttöön tästä.

Työllistätkö freelancereita?

UKKO.fi tarjoaa toimeksiantajille ratkaisuja, joilla helpotat omaa arkeasi.
Tutustu toimeksiantajan ratkaisuihin

Miksi kevytyrittäjän toimeksiantosopimus on tärkeä?

Monelle yrittäjälle, kevytyrittäjälle ja freelancerille on käynyt niin, että vasta, kun omalle kohdalle on sattunut ensimmäinen hankala tilanne tai väärinymmärrys, kokemus on opettanut, mitä sopimukseen olisi kannattanut kirjata.

Toimeksiantosopimuksen kautta toimeksisaaja ja toimeksiantaja laativat yhteiset pelisäännöt, joiden avulla taataan molempien osapuolten vastuualueet toimeksiannon aikana ja sen jälkimainingeissa. Huolellisesti tehdyllä toimeksiantosopimuksella toimeksiantaja ja toimeksisaaja ennaltaehkäisevät sekä mahdollisten erimielisyyksien syntymistä että määrittelevät ne oikeudet, joita molemmilla osapuolilla työtehtävän aikana tulee olemaan.

Toimeksiantosopimuspohja sisältää

Eri aloilla on tarve sopia erilaisista asioista, joten täysin yleispätevää sopimusmallia ei ole. Alla oleva luettelo pitää sisällään yleisiä ehtoja, joita pääsääntöisesti sisällytetään toimeksiantosopimuksiin.

 1. Sopimusosapuolet
 2. Toimeksianto ja sen voimassaolo
 3. Aikataulu ja raportointi
 4. Palkkion määrä ja laskutusperuste
 5. Kulujen korvaaminen
 6. Maksuehto ja laskutus
 7. Toimeksiannon päättäminen
 8. Lisäehdot
 9. Vastuut
 10. Muuta
 11. Sopimuksen muuttaminen ja siirtäminen
 12. Sopimuksen pätemättömyys
 13. Sovellettava laki ja oikeuspaikka
 14. Allekirjoitukset

Tämä kattava lista varmistaa, että toimeksiannosta ei synny mitään epäselvyyksiä. Hyvin laadittu sopimus luo uskottavuutta ja antaa sinusta ammattimaisen kuvan asiakkaallesi.

Toimeksiantosopimus on hyvä tehdä aina kirjallisena

Kirjallisen sopimuksen teko ei toki ole välttämätöntä, sillä työstä voi sopia myös suullisesti. Epäselvyyksien välttämiseksi kirjallinen sopimus on kuitenkin aina suositeltavin vaihtoehto. Mikäli myöhemmin sinun ja toimeksiantajan välillä ilmeneekin erilaisia näkemyksiä, on niiden toteen näyttäminen hyvin vaikeaa. Kirjallisella sopimuksella vältät riidat ja epäselvät tilanteet.

Kirjallisen sopimisen ei kuitenkaan tarvitse olla vaikeaa ja monimutkaista. Kun sovitut asiat tuodaan ilmi selkeästi paperilla, sekä sinä että asiakkaasi voitte keskittyä töihinne huoletta.

Mikäli et aio laatia työstä erillistä sopimusdokumenttia, varmista edes että sinulla on tallessa kirjallista näyttöä siitä mitä on sovittu. Jos myyjä on tehnyt tarjouksen ja asiakas on sen hyväksynyt, riittää tästä sähköpostitse käyty kirjeenvaihto todisteeksi. Jos sovit työkeikasta suullisesti, lähetä asiakkaalle vielä sähköposti, jossa kertaat mitä sovittiin ja pyydä tähän vahvistusta.

Sopimus tulisi aina laatia sitä huolellisemmin, mitä pitkäkestoisemmasta ja kalliimmasta työsuoritteesta on kyse. Tarvittaessa kannattaa myös käyttää asiantuntijan apua, vaikka juristin palvelut eivät olekaan ilmaisia. Huolellisesti tehty sopimus kuitenkin maksaa myöhemmin itsensä takaisin ja säästyt turhalta stressiltä.

Mitä toimeksiantosopimuksen laatimisessa tulee ottaa huomioon?

Suomen lainsäädännöstä ei itse asiassa löydy kovin tarkkaa määritystä sellaisten toimeksiantosuhteiden kuvailemiseen, joissa tarjotaan fyysisten tuotteiden sijasta erilaisia asiantuntijapalveluita toimeksiantajan käyttöön – esimerkiksi freelancerilta yritykselle.

Tässä tilanteessa on siis hyvä, että molemmat osapuolet sopivat yhdessä kaikista toimeksiantosuhteeseen liittyvistä pelisäännöistä ennen toimeksiannon aloittamista. Toimeksiannossa osapuolet eivät nimittäin voi tukeutua luottavaisin mielin työlainsäädäntöön, jonka tehtävänä on määritellä vastuut ja velvollisuudet työnantajan ja työntekijän välillä, ei freelancerin ja toimeksiantajan välillä. Toimeksiantosopimusta tehdessä on muutenkin hyvä varmistaa, että kumpikin sopijapuoli ymmärtää toimeksiantosuhteen ja työsuhteen erot. Sopimuksen nimi ei vielä nimittäin ratkaise mitään, vaan tosialliset olosuhteet. Toimeksiantosuhteen tunnusmerkkeihin kuuluvat mm. laadittu toimeksiantosopimus, työnteko ansaintatarkoituksessa, tekijällä on yrittäjän riski ja useita asiakkaita sekä oikeus päättää milloin työ tehdään eikä toimeksiantajalla ei ole työsuhteeseen verrattavaa direktio-oikeutta. Tässä artikkelissa käsitellään toimeksiantosopimuksen laatimista. Mikäli kyse on sen sijaan työsopimuksesta, tehdään työsopimus, eikä toimeksiantosopimusta.

Toimksiantosopimus, naiset pohtivat.

Kevytyrittäjän toimeksiantosopimus perustuu sopimusoikeudellisiin periaatteisiin. Näistä periaatteista kenties tärkein on sopimusvapaus, joka tarkoittaa toisin sanoen sitä, että sopimusten molemmilla osapuolilla on lähtökohtaisesti valta sopia velvollisuuksistaan ja oikeuksistaan valitsemillaan käytännöillä aina ja silloin, kun sopimuksen ehdot eivät ole kohtuuttomia tai sopimusvapautta ei rajoita pakottava lainsäädäntö.

Sopimusvapauden lisäksi toinen keskeinen ja sopimusvapauden periaatteeseen merkittävällä tavalla liittyvä näkökulma on toimeksiantosopimuksen sitovuus. Tätä sitovuutta tulee sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen noudattaa molempien osapuolten toimesta. Kun nämä periaatteet ovat selviä, voidaan sopimuksessa syventyä seuraavaksi tarkempiin yksityiskohtiin.

Toimeksiantosopimuksen sisältö voi olla hyvinkin vapaamuotoinen, eli se on mahdollista solmia sekä suullisesti että kirjallisesti.

Toimeksiantosopimus voi syntyä myös hiljaisesti. On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että kirjallinen sopimus on aina muita sopimusmuotoja parempi vaihtoehto, sillä kirjallinen sopimus tuo selkeyttä ja oikeusturvaa esimerkiksi sellaisiin tilanteisiin, joissa sopimusta on rikottu tai jos toimijoiden välille on syntynyt ristiriitoja tai väärinkäsityksiä.

Toimeksiantosopimuksen tulee olla myös selkeä. Kaikki toimeksiantoon liittyvät tiedot tulee kirjata ylös tavalla, joka ei jätä erilaisille tulkinnoille tai väärinymmärryksille ollenkaan tilaa. Koskaan ei ole turhaa panostaa hieman ylimääräistä aikaa kirjallisen sopimuksen ja siinä käytettävien sanamuotojen selkeyteen, sillä nämä seikat tulevat korostumaan erityisesti mahdollisissa ristiriitatilanteissa.

Tämän ohella sopimukseen on hyvä kirjata ylös, millä hinnalla ja millaisella aikataulussa toimeksianto tullaan toteuttamaan. Myös sopimuksen voimassaolo ja toimeksiannon päättyminen ovat molemmat erittäin tärkeä osa sopimusta kuin sopimusta.

Lisäksi – toimialasta riippuen – voi olla tarpeen, että sopimukseen kirjataan ylös muita toimeksiantoon liittyviä velvollisuuksia ja oikeuksia, kuten salassapitovelvollisuus tai käytännöt ristiriitatilanteissa. Tällä tapaa molemmat osapuolet tietävät tarkalleen, mitä heiltä toimeksiannon aikana oikein odotetaan.

Sopimuksen sisältö

Yhtä ainoaa ja oikeaa listaa siitä, mitä toimeksiantosopimuksen tulee sisältää, ei valitettavasti ole olemassa. Myös kevytyrittäjän toimeksiantosopimus määräytyykin pitkälti sen mukaan, mikä toimiala on kyseessä ja millainen toimeksiannon sisältö ja luonne tulevat olemaan. Toimeksiantosopimuksen sisällön tulisikin aina perustua molempien osapuolten välillä käytyihin ehtoihin ja neuvotteluihin.

Lisäksi toimeksiantosopimusta laadittaessa on hyvä pitää mielessä erilaiset yleiset sopimusehdot, joita joillakin toimialoilla sovelletaan.

Toimeksiantosopimuksen määrittelyssä on kuitenkin aina hyvä lähteä liikkeelle molempien osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista. Toisin sanoen sopimukseen kirjataan ylös se, millaista palvelua toimeksianto sisältää ja miten se tullaan toteuttamaan. Lisäksi voi olla tarpeen, että sopimuksessa määritellään vielä erikseen, mitä painopisteitä kyseinen toimeksianto ei tule sisältämään.

Toimeksiantosopimus

Luovan alan osaajien on myös hyvä pohtia, miten sopimukseen merkitään mahdolliset käyttöoikeudet eli saako toimeksiantaja muokata työn tuotosta ja pitääkö julkaisun yhteydessä mainita tekijä.

Toimeksiantosopimuksen laatimiseen on tärkeää käyttää riittävästi myös aikaa. Laatijan on hyvä ymmärtää, että sopimuksen sisällöllä on suurta merkistystä lähes jokaisessa toimeksiannon vaiheessa. Monesti sopimuksen laatimista joudutaan kiirehtimään esimerkiksi toimeksiannon aloittamisen kiireellisyyteen nojautuen, jolloin asiaan joudutaan palaamaan uudelleen ja uudelleen toimeksiannon eri vaiheissa.

Hyvän toimeksiantosopimuksen laatiminen ei ole vaikeaa, kunhan vain pitää mielessä, mitä toimeksiannossa tehdään, millä ehdoin ja miten niihin on valmis itse sitoutumaan. Joskus toimeksiantosopimus joudutaan laatimaan itse ja tällöin voi olla tarpeen turvautua alan asiantuntijan apuun.

Hinnoittelu on tärkeä osa sopimusta

Toimeksiantosopimuksen miltein tärkein kohta on päättää siitä, mitä hintaan kuuluu – ja mitä ei? Aihetta saattaa olla helpompi lähestyä miettimällä, mitä hintaan ei sisälly. Sopimalla toimeksiantajan kanssa hinnoittelusta ja palvelun sisällöstä kirjallisesti ja etukäteen, vältyt tekemästä aina vain uusia korjauksia toimeksiantajan alati muuttuvien näkemysten myötä.

Miettiessäsi palvelusi hinnoittelua kannattaa pohtia ainakin sitä, kuuluvatko hintaan vai laskutetaanko erikseen

 • matkakulut
 • materiaalit
 • arvonlisävero
 • muutokset ja korjaukset

Mieti myös sellaista tilannetta, jossa toimeksiantaja joutuu perumaan toimeksiannon; kuinka pienellä varoitusajalla peruutuksen voi tehdä ilman kustannuksia vai voitko veloittaa jonkinlaisen varausmaksun ennen varsinaista keikkaa.

Hinnoittelusta sopimiseen kuuluu myös sopiminen maksuajankohdasta eli milloin työstä laskutetaan ja kuinka pitkä on maksuaika. Tavallisesti lasku tehdään työn valmistuttua, mutta suuremmissa projekteissa voi laskutuksen hyvin jakaa osiin.

Jos haluat oppia lisää hinnoittelusta, lue Kevytyrittäjän hinnoitteluopas!

UKKO.fi-laskutuspalvelu sopii toimeksiantosuhteessa tehtävän työn laskuttamiseen

 1. Toimeksiantaja ja työnsuorittaja sopivat työstä
 2. Työnsuorittaja tekee työt ja luo laskun UKKO.fi-palvelussa
 3. Toimeksiantaja maksaa laskun
 4. UKKO.fi maksaa palkan työnsuorittajalle

Toimeksiantosuhde muodostuu työnsuorittajan ja toimeksiantajan välille. UKKO.fi hoitaa työnsuorittajan ja toimeksiantajan väliseen sopimukseen perustuvaa maksuliikennettä.

Juttua muokattu 8.6.2021. Tarkennettu toimeksiantosopimuksen voimassaoloaikoja.

Muita artikkeleita aiheesta Vakuutukset ja lakiasiat:

 • Vakuutukset ja lakiasiat Kevytyrittäjän ja yrittäjän velvollisuudet ja vastuut – mitä niihin kuuluu?

  Mitä yrittäjän velvollisuudet käytännössä oikein ovat? Entä mistä kevytyrittäjän tulee huolehtia – ja mitkä asiat laskutuspalvelu tekee hänen puolestaan? Käymme tässä kattavassa artikkelissa läpi ne asiat, joista kevytyrittäjän ja yrittäjän tulee huolehtia toiminnassaan. Nappaa nämä itsellesi muistiin, jos harkitset jommankumman toiminnan aloittamista! Aloittavan yrittäjän pää menee yritystoimintaa käynnistellessä usein pyörälle; moni asia on hänelle täysin uusi ja selviteltävää riittää. Yrittäjän…

  Lue lisää
 • Vakuutukset ja lakiasiat YEL-maksun muuttaminen: miksi, milloin ja miten?

  Tiesithän, että pystyt tarvittaessa tekemään muutoksia YEL-vakuutuksesi maksuun? Kerromme tässä artikkelissa, kuinka YEL-maksun muuttaminen tehdään ja milloin muokkauksista tulee huolehtia. Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) on tärkeä vakuutus yrittäjälle. Vaikka nimeen sisältyykin ehkä hieman hämäävästi sana ”eläke”, on vakuutus merkittävä koko yritystoiminnan ajan; se toimii yrittäjän sosiaaliturvan perustana. Toiminimiyrittäjälle YEL-vakuutus onkin lakisääteinen. Hänen tulee hoitaa vakuutusasiansa kuntoon 6 kuukauden sisällä yritystoiminnan aloittamisesta.…

  Lue lisää
 • Vakuutukset ja lakiasiat Yrittäjän vakuutukset: Mitä yrittäjän vakuutuksia on?

  Mitä ovat yrittäjän pakolliset vakuutukset ja mitkä muut vakuutukset ovat tarpeellisia? Kokosimme tälle sivulle runsaasti tietoa yrittäjän pakollisista ja vapaaehtoisista vakuutuksista. Lue ja varaudu riskeihin! Yrityksen vakuutukset kannattaa laittaa heti kuntoon Aloittavalla yrittäjällä on monta rautaa tulessa ja monta asiaa hoidettavana. Yksi asia, johon ehdottomasti kannattaa käyttää aikaa, on yrittäjän vakuutukset ja niiden selvittely. Vakuutukset on hyvä olla kunnossa yritystoiminnan…

  Lue lisää