Arvioitu lukuaika: 6 minuuttia

Haluatko alkaa taksiyrittäjäksi?

taxi-kyltti

Taksiyrittäjyys on monia erilaisia mahdollisuuksia tarjoava elinkeinomuoto. Taksien ympärivuorokautisesta tarpeesta johtuen jokaisen on helppo sovitella ajovuorot itselle parhaiten sopivalla tavalla muun elämän lomaan.

Olitpa sitten lisäansioita kaipaava opiskelija, kakkostyöllä lomarahoja tienaava kaukomatkailija tai jo pitkään työelämässä ollut alanvaihtaja, on pää- tai sivutoimiseksi taksiyrittäjäksi ryhtyminen varmasti kokeilemisen arvoinen vaihtoehto!

Taksiyrittäjällä on aina vapaus päättää, missä ja milloin hän yritystoimintaansa harjoittaa.

Minkälainen on hyvä taksinkuljettaja?

Vaikka navigaattorin avustuksella vieraisiinkin paikkoihin ajaminen onnistuu nykyisin helposti, on hyvä taksinkuljettaja tuttu etenkin lähiseudun tieverkkojen ja tärkeimpien julkisten tilojen sijaintien kanssa.

Asiakas arvostaa aina mutkatonta matkaa kohteeseen, joten taksinkuljettajan on hyvä olla kartalla siitä, miten kauan matka vie ja mitä yllätyksiä erilaiset reitit pitävät sisällään. Onko reitillä esimerkiksi suma liikennevaloja tai paljon hidastustöyssyjä? Tärkeitä yksityiskohtia kuljettajan tietää! Kokemus karttuu onneksi tekemällä eli ajamalla.

Taksinkuljettaja toimii ennen kaikkea asiakaspalveluammatissa, joten kohtelias ja ystävällinen käytös sekä hyvät sosiaaliset taidot ovat suureksi hyödyksi. Osa asiakkaista nimittäin tykkää rupatella.

Mitä tulee ajotyyliin, on hyvä ottaa mutkat aina pehmeästi. Ammattitaitoinen kuljettaja edustaa aina varmaa, viisasta ja rauhallista ajamistapaa, johon ei kuulu hurjastelu tai äkkijarrutukset. Rauhallinen ajotyyli edesauttaa alalla menestymistä. Kenties kyydissäsi on niin mukavaa, että osa asiakkaista haluaa sinusta luottokuskin itselleen. Pidä siis huoli, että sinulla on aina autossasi käyntikortteja jaettavaksi.

Oli taksiyrittäjänä sitten yksityinen elinkeinon harjoittaja (toiminimi) tai oman yrityksen kautta työskentelevä kuljettaja, kummaltakin edellytetään hyvää mainetta.

Traficomin mukaan henkilön hyvää mainetta arvioitaessa huomioidaan viimeisen kahden vuoden kuluessa tuomitut lainvoimaiset vankeus- ja sakkorangaistukset liikennepalvelulaissa tarkemmin säädetyllä tavalla. Hyvän maineen vaatimus ei täyty, jos henkilön hyvä maine vaarantuu ja tekojen katsotaan osoittavan ilmeistä sopimattomuutta. Jos lupaa hakee yritys, yrityksellä ei saa myöskään olla ilmeistä sopimattomuutta osoittavia yhteisösakkotuomioita.

Taksiyrittäjyyteen liittyvät luvat ja laillisuus

Taksiyrittäjyys on luvanvaraista toimintaa. Taksiyrittäjä, joka toimii oman taksinsa kuljettajana, tarvitsee taksiliikenneluvan (yrittäjäluvan) lisäksi myös taksinkuljettajan ajoluvan. Kyseessä on siis kaksi lupaa ja kahdet eri vaatimukset.

Pelkän yrittäjäluvan saanut ei siis voi ajaa omaa taksiautoaan ilman kuljettajalupaa, ja pelkän kuljettajaluvan saanut ei voi puolestaan harjoittaa toimintaa itsenäisesti yrittäjänä ilman yrittäjälupaa. Luvanvaraista toimintaa harjoittavan tulee myös ilmoittautua kaupparekisteriin.

Yrittäjän osalta terveysvaatimuksia ei ole, mutta kuljettajan tulee aina täyttää ryhmän 2 ajokorttilupaa koskevat terveysvaatimukset.

Taksiliikenneluvan saa 10 vuodeksi kerrallaan, mutta voimassa oleva lupa ei velvoita taksiyrittäjyyden harjoittamiseen.

Taksinkuljettaja antaa kyydin asiakkaalle.

Alalle pyrkivän kuljettajan on suoritettava taksiliikenteen yrittäjäkoulutus ja koe hyväksytysti.

Yrittäjäkoulutuksesta ja kokeesta vastaa Traficomin hyväksymä koulutusorganisaatio. Koulutuksen kesto on vähintään 21 tuntia ja sitä voidaan toteuttaa joko lähi- tai etäopetuksena. Koulutus sisältää kattavasti opetusta yritystoiminnan eri velvoitteista sekä taksiyrittäjyyteen liittyvästä keskeisestä lainsäädännöstä.

Itse kokeessa on vähintään 50 kysymystä ja koe sisältää kysymyksiä kaikista koulutuksen asiakokonaisuuksista. Koe voi sisältää monivalintakysymyksiä tai suoraa vastausta edellyttäviä kysymyksiä taikka näiden yhdistelmiä. Kokeeseen osallistuvalla on oltava mahdollisuus suorittaa yrittäjäkoetta vähintään kaksi tuntia. Koe on suoritettava suomen tai ruotsin kielellä, eikä kokeessa saa käyttää tulkkia.

Huom. Luvanhaltijan tai liikenteestä vastaavan, joka on saanut taksiliikenneluvan 1.7.2018-30.4.2021 välisenä aikana, eikä hän ole suorittanut taksiliikenteen yrittäjäkoulutusta ja koetta, tulee läpäistä yrittäjäkoe (ei koulutuspakkoa) viimeistään 1.5.2022 mennessä luvan perumisen uhalla. Taksiliikennelupa on oltava voimassa taksiliikenteen yrittäjäkokeen suoritushetkellä.

Lupa voidaan myöntää yksityiselle elinkeinonharjoittajalle, jos kaikki alla luetellut kohdat ovat kunnossa.

 • hakija on täysi-ikäinen ja täysivaltainen
 • hakija on hyvämaineinen
 • mitään liikennepalvelulain mukaista lupaa ei ole peruttu edeltävän vuoden aikana
 • hakijan omistamaa tai määräysvallassa olevaa henkilö-, tavara- tai taksiliikennettä harjoittavaa
 • yritystä ei ole asetettu konkurssiin viimeisen kahden vuoden aikana
 • hakijalla ei ole verojen tai lakisääteisten maksujen laiminlyöntejä tai maksukykyyn nähden liikaa velkaa
 • hakija ei ole liiketoimintakiellossa
 • hakijalla ei ole lainvoimaista tuomiota työsuhteeseen perustuvien maksujen laiminlyönnistä
 • hakijalla ei ole taustallaan muita tekoja, jotka osoittaisivat ilmeistä sopimattomuutta taksiyrittäjänä toimimiseen
 • hakijalle on myönnetty Y-tunnus (jos sitä ei vielä ole, tunnus on hankittava viimeistään 1.8.2021 mennessä luvan perumisen uhalla) joka on suorittanut taksiliikenteen yrittäjäkoulutuksen ja kokeen
 • Kyseessä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolla on pysyvä ja tosiasiallinen kotipaikka Suomessa.

Lähde: Suomen Taksiliitto

Taksiyrittäjänä toimiminen pelkän taksin kuljettamisen sijaan edellyttää siis taksinkuljettajan ajoluvan lisäksi myös taksiliikennelupaa. Asian voi hoitaa kätevästi ja nopeasti verkossa sähköisellä lomakkeella liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kautta. Hakemuksen huolellinen täyttäminen nopeuttaa prosessia, ja Trafi käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä.

Muiden lupa-asioiden lisäksi taksiliikennöintiin käytettävä ajoneuvo on rekisteröitävä luvanvaraiseen käyttöön. Asian voi hoitaa ajoneuvon omistajanvaihdoksen yhteydessä Trafin tai vakuutusyhtiön kautta, tai ennestään oman kulkuneuvon kyseessä ollessa myös katsastusasemalla tai vakuutusyhtiössä. Luvanvaraisessa käytössä olevaan ajoneuvoon kohdistuu yksityisautoa enemmän vaatimuksia; se on esimerkiksi katsastettava useammin.

Taksivalaisimen käyttö on vuoden 2021 muutoksen myötä ollut jälleen pakollista. Sen käyttövaatimuksesta voidaan poiketa ainoastaan sellaisissa edustus- ja sopimuskuljetuksissa, missä on erikseen sovittu nimetyn asiakkaan kanssa kuvun käyttämättömyydestä.

Taksissa matkustajan nähtävillä on oltava taksiliikenneluvanhaltijan nimen eli yrittäjän ja yhteystietojen lisäksi myös kuljettajan nimi. Myös taksiliikennelupa tai sen kopio on oltava ajoneuvossa mukana, kun taksiliikennettä harjoitetaan.

Taksissa on oltava lisäksi hinnasto. Jos taksikyydit ovat vain ennalta tilattuja ja varattuja, tällöin hinnastoa ei vaadita. Mikäli hinnoittelu perustuu aikaan ja matkaan, niin on käytettävä taksamittaria.

Luonnollisesti taksitoimintaan käytettävä ajoneuvo on syytä pitää mahdollisimman puhtaana, siistinä ja hyväkuntoisena asiakkaiden mukavuuden takaamiseksi. Mikäli taksiyrittäjän alaisuudessa toimii useita kuljettajia, on yrittäjä ja taksiluvan haltija velvollinen varmistamaan kuljettajien luvanvaraisuuden, pätevyyden sekä esimerkiksi riittävän kielitaidon.

Taksinkuljettaja auttaa asiakkaan ulos autosta.

Yrittäjyys tuo mukanaan vapautta ja vastuuta

Monesti yrittäjyyden polulle kerran astunut ei enää halua palata takaisin vanhaan. Oman yrityksen perustaminen voi alkuun tuntua pelottavalta ajatukselta, mutta säännösten, lomakkeiden ja hakemusten kaaos asettuu vähitellen järjestykseen huolellisen perehtymisen avulla. Uudelle yrittäjälle on tarjolla myös runsaasti tietoa sekä käytännön apua ja tukea yritystoiminnan käynnistämiseksi.

Sivutoiminen yrittäjyys on turvallinen ja helppo tapa kokeilla omia siipiään itsenäisenä toimijana ja vastuunkantajana, ja mikäli asiat lähtevät sujumaan toivotusti voi toimintaa vähitellen kasvattaa kokemuksen ja rohkeuden karttuessa. Oman ajankäytön hallitseminen ja aikataulujen suunnitteleminen tuovat mukanaan paljon uusia mahdollisuuksia rakentaa elämästä täysin oman näköinen, ja sovittaa työelämä luontevasti kulloiseenkin tilanteeseen sopivaksi työskentelyn määrää säätelemällä.

Kiinnostuitko taksiyrittäjyydestä?

Meidän kautta saat hoidettua kaikki toiminimen pyörittämiseen liittyvät velvollisuudet vaivatta! Keskity ajamiseen, me hoidamme loput. Saat meiltä y-tunnuksen heti käyttöösi. Täytä vain lomake ja tunnistaudu.

UKKO Yrittäjän toiminimipalvelu taksiyrittäjille

Kenelle sopii:

 • Ajat autoa täysipäiväisesti tai osa-aikaisesti
 • Olet uusi taksiyrittäjä, joka ei ole vielä perustanut toiminimeä
 • Olet jo vanha yrittäjä, mutta kaipaat paperitöihin muutosta

Hinta:

 • Hinnoittelu perustuu kertyneeseen liikevaihtoon, palvelu on maksuton siihen asti kunnes saat asiakkaaltasi ensimmäisen maksun ja hinta nousee portaittain liikevaihtosi kasvaessa
 • Maksuton toiminimen perustaminen

UKKO Yrittäjän toiminimipalvelun avulla:

 • Perustat toiminimen
 • Hoidat taksiyrityksesi laskutuksen ja rahaliikenteen
 • Hoidamme puolestasi kirjanpidon, veroilmoitukset sekä ajoneuvon kirjanpidollisen käsittelyn
 • Neuvomme sinua alan parhaista käytännöistä
 • Sinun tarvitsee huolehtia vain, että taksiluvat ovat kunnossa!

Y-tunnuksen saamisen jälkeen tulee sinun ilmoittautua kaupparekisteriin. Pystyt tekemään ilmoittautumisen myös y-tunnuksen saamisen jälkeen YTJ:n sivuilta muutosilmoituksella. Meidän kauttamme voit myös vähentää autokulut kirjanpidossa!

Ota meiltä talteen myös ilmainen ajopäiväkirja.

Artikkeli julkaistu ensi kerran 17.12.2018 ja sitä on päivitetty 28.1.2022.

Lue myös

Luvanvaraiset toimialat

Yksityinen elinkeinonharjoittaja – mitä se oikein tarkoittaa?

Kaipaatko lisätuloja? —30 konkreettista vinkkiä

Kahdeksan tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa? – Yrittäjän euro palkansaajaan nähden, eli kuinka paljon yrittäjän tulee ansaita?

Taksiyrittäjyys voi olla myös helppoa

Aloita taksiyrittäjänä helposti jo tänään! Me perustamme sinulle y-tunnuksen ilmaiseksi, ja tarjoamme kirjanpidon reiluun hintaan, alkaen 22€/kk.
Aloita taksiyrittäjänä jo tänään!

 

Muita artikkeleita aiheesta Ammatit:

 • Ammatit Laulu- tai soitonopettaja – ota opetuskeikka vastaan helposti

  Osaatko laulaa tai soittaa jotakin instrumenttia? Laita osaaminen hyötykäyttöön laulu- tai soitonopettajana! Kevytyrittäjyys on koko ajan suositumpi tapa tienata hieman extraa tai kokeilla omaa liikeideaa; yhä useampi suomalainen tekee sivutöitä. Esimerkiksi juuri moni muusikko tai laulu- tai soitonopettaja on löytänyt UKKO.fi:n kautta keinon hyödyntää omaa osaamistaan – ja ansaita samalla hieman ekstraa! Ehkä taidat esimerkiki pianon- tai kitaransoiton ja voisit…

  Lue lisää
 • Ammatit Puuseppä kevytyrittäjänä

  Oletko puuseppä? Kokeile kevytyrittäjyyttä! Vaikka digitalisaatio muuttaa tätäkin perinteistä alaa, on vielä paljon tehtäviä, joita tekemään tarvitaan päteviä ja taitavia käsityöosaajia. Työtä saattaa löytyä joko tehtaalta- tai verstaalta, mutta moni ottaa ainakin silloin tällöin vastaan yksittäisiä toimeksiantoja myös päätyön ohelle. Toiselle freelancer toimeksiannot ovat taas koko homman ydin. Silloin resursseja on käytettävä myös hallinnollisiin tehtäviin ja varmistuttava, että tekemästään työstä…

  Lue lisää
 • Ammatit Haaveena kampaamoyrittäjyys? Näillä vinkeillä pääset alkuun

  Melkein jokainen meistä on jossain elämänsä vaiheessa unelmoinut kampaamoyrittäjäksi ryhtymisestä. Liian usein byrokratia, paperityöt ja kirjanpitoasioiden pyörittely on pysäyttänyt hyvät suunnitelmat. Tässä artikkelissa kerromme, miten toteutat unelmasi kauneudenhoitoalan yrityksen perustamisesta. Lue rohkeasti eteenpäin ja aloita jo tänään! Tärkeintä on intohimo Yrittäjyys on rohkea valinta – hyppy tuntemattomaan. Se vaatii uuden opettelua ja avointa mieltä.  Palkintona rohkeudesta saa tehdä rakastamaansa työtä…

  Lue lisää